Waxing
Women’s Lower Body Waxing Price List
 Per: Head
 Price: £15 - £42

Women’s Lower Body Waxing

Lower Legs – £26.00
Upper Leg – £28.00
Full Leg ( Include feet & toe) – £38.00

Women’s Upper Body Waxing

Underarm – £15.00
Forearm – £20.00
Full Arm – £26.00
Full Back – £30.00

Women’s Facial Waxing

Eyebrow Wax/Lip/Chin – £15.00
Full Face (No Brows) – £25.00
Full Face (With Brows) – £35.00
Upper lip and chin – £22.00

Women’s Intimate Waxing

Basic Bikini – £18.00
High Bikini / G-string Bikini – £22.00
Brazilian – £35.00
Hollywood – £42.00

Men’s waxing

Full back – £30.00
Chest – £30.00