Waxing
Women’s Lower Body Waxing Price List
 Per: Head
 Price: £15 - £42

Women’s Lower Body Waxing

Lower Legs – £20.00
Upper Leg – £20.00
Full Leg ( Include feet & toe) – £30.00

Women’s Upper Body Waxing

Underarm – £15.00
Forearm – £16.00
Full Arm – £22.00
Full Back – £25.00

Women’s Facial Waxing

Eyebrow Wax/Lip/Chin – £15.00
Full Face (No Brows) – £22.00
Full Face (With Brows) – £30.00
Upper lip and chin – £20.00

Women’s Intimate Waxing

Basic Bikini – £20.00
High Bikini / G-string Bikini – £25.00
Brazilian – £35.00
Hollywood – £49.00

Men’s waxing

Full back – £30.00

Chest – £30.00

Chest and Stomach – £40